/[TIS-4000 Rel T60]/Tornado/Makefile
ViewVC logotype

Diff of /Tornado/Makefile

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.1.1.1 by tis4000, Mon Aug 23 18:43:16 1999 UTC revision 1.9 by tis4000, Fri Mar 31 15:11:37 2000 UTC
# Line 1  Line 1 
 #$Id$  
   
 #  
 # rockin' the Paradise tonight!  
 #  
   
 NEW_DIR =  
1    
2  default: \  default: \
3          bld_mods \          bld_mods \
# Line 16  default: \ Line 9  default: \
9  bld_mods:  bld_mods:
10          @ echo ; echo "build core system applications ..."          @ echo ; echo "build core system applications ..."
11          make -C .\boot_tools          make -C .\boot_tools
12            make -C .\diagTools
13            make -C .\digi
14            make -C .\filetransfer
15          make -C .\ca          make -C .\ca
16          make -C .\db          make -C .\db
17          make -C .\dbEmulator          make -C .\dbEmulator
# Line 28  bld_mods: Line 24  bld_mods:
24          make -C .\redund          make -C .\redund
25          make -C .\rsrv          make -C .\rsrv
26          make -C .\sequencer          make -C .\sequencer
27    #       make -C .\servers
28          make -C .\time          make -C .\time
29    
30  bld_devs:  bld_devs:
31          @ echo ; echo "build configured device drivers ..."          @ echo ; echo "build configured device drivers ..."
32          make -C .\Modicon  
33          make -C .\Sec  #       make -C .\Bailey
34            make -C .\Bently
35    #       make -C .\Betac
36    #       make -C .\C2020
37            make -C .\Cb
38    #       make -C .\Cdct1
39    #       make -C .\Csi
40            make -C .\Compumotor
41    #       make -C .\Daniel
42            make -C .\Dnp
43            make -C .\Eabplc
44    #       make -C .\Eim
45            make -C .\Iccp
46            make -C .\Inf7
47            make -C .\Limitorque
48    #       make -C .\Mapbd
49    #       make -C .\Mbenet
50    #       make -C .\Metone
51            make -C .\Modicon
52            make -C .\Modiconslv
53    #       make -C .\Momentum
54            make -C .\Mr350
55            make -C .\Multilin
56    #       make -C .\Netpac
57            make -C .\Nwmod
58    #       make -C .\Omniflow
59            make -C .\Pabplc
60    #       make -C .\Pge
61            make -C .\Q984
62    #       make -C .\Qei
63          make -C .\Quad4          make -C .\Quad4
64            make -C .\Rtp
65            make -C .\Sabplc
66            make -C .\Sec  
67            make -C .\Sv85
68    #       make -C .\Tankway
69    #       make -C .\Tiway
70    #       make -C .\Tosg2
71    #       make -C .\Tosg3
72    #       make -C .\Trane
73    #       make -C .\Vab
74    #       make -C .\Valmet
75            make -C .\Wpcs
76          make -C .\sstools          make -C .\sstools
         make -C .\dnp  
         make -C .\iccp  
77    
78  bld_bin:  bld_bin:
79          @ echo ; echo "bin install(s) ..."          @ echo ; echo "bin install(s) ..."
# Line 51  bld_CalISO: Line 87  bld_CalISO:
87  # utility targets  # utility targets
88  #  #
89    
 new_dirs:  
         @ echo ; echo "creating new directory $(NEW_DIR) ..."  
         make -C .\Arcom ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Bailey        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Bendix        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Bently        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Brooks        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Csi           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Daniel        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Eabplc        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Enraf ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Sec           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Quad4         ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Hyundai       ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Inf7          ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Limitorque    ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Mapbd ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Mds           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Metone        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Modicon       ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Mr350 ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Multilin      ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Netpac        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Nwmod ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Q984          ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Qei           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Rtp           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Rtu           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Sabplc        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Stcs          ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Sv85          ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Tankway       ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Tiway ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Tosg2 ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Tosg3 ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Trane ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\V984          ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Vab           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Valmet        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\Wpcs          ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\bin           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\ca            ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\db            ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\dbEmulator    ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\devCom        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\drvCom        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\libCom        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\libvxWorks    ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\platform      ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\rec           ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\redund        ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\rsrv          ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\sequencer     ; mkdir $(NEW_DIR)  
 #       make -C .\snlvu ; mkdir $(NEW_DIR)  
         make -C .\time          ; mkdir $(NEW_DIR)  
 #       make -C .\util          ; mkdir $(NEW_DIR)  
   
90  clean:  clean:
91          @ echo ; echo "cleaning directories ..."          @ echo ; echo "cleaning directories ..."
         @ make -C .\Arcom clean  
92          @ make -C .\Bailey clean          @ make -C .\Bailey clean
         @ make -C .\Bendix clean  
93          @ make -C .\Bently clean          @ make -C .\Bently clean
94          @ make -C .\Brooks clean  #       @ make -C .\Betac clean
95    #       @ make -C .\C2020 clean
96            @ make -C .\Cb clean
97    #       @ make -C .\Cdct1 clean
98          @ make -C .\Csi clean          @ make -C .\Csi clean
99            @ make -C .\Compumotor clean
100          @ make -C .\Daniel clean          @ make -C .\Daniel clean
101            @ make -C .\Dnp clean
102          @ make -C .\Eabplc clean          @ make -C .\Eabplc clean
103          @ make -C .\Enraf clean          @ make -C .\Eim clean
104          @ make -C .\Sec  clean  #       @ make -C .\Iccp clean
         @ make -C .\Quad4 clean  
         @ make -C .\Hyundai clean  
105          @ make -C .\Inf7 clean          @ make -C .\Inf7 clean
106          @ make -C .\Limitorque clean          @ make -C .\Limitorque clean
107          @ make -C .\Mapbd clean          @ make -C .\Mapbd clean
108          @ make -C .\Mds clean  #       @ make -C .\Mbenet clean
109          @ make -C .\Metone clean          @ make -C .\Metone clean
110          @ make -C .\Modicon clean          @ make -C .\Modicon clean
111            @ make -C .\Modiconslv clean
112    #       @ make -C .\Momentum clean
113          @ make -C .\Mr350 clean          @ make -C .\Mr350 clean
114          @ make -C .\Multilin clean          @ make -C .\Multilin clean
115          @ make -C .\Netpac clean          @ make -C .\Netpac clean
116          @ make -C .\Nwmod clean          @ make -C .\Nwmod clean
117    #       @ make -C .\Omniflow clean
118            @ make -C .\Pabplc clean
119    #       @ make -C .\Pge clean
120          @ make -C .\Q984 clean          @ make -C .\Q984 clean
121          @ make -C .\Qei clean          @ make -C .\Qei clean
122            @ make -C .\Quad4 clean
123          @ make -C .\Rtp clean          @ make -C .\Rtp clean
         @ make -C .\Rtu clean  
124          @ make -C .\Sabplc clean          @ make -C .\Sabplc clean
125          @ make -C .\Stcs clean          @ make -C .\Sec  clean
126          @ make -C .\Sv85 clean          @ make -C .\Sv85 clean
127          @ make -C .\Tankway clean          @ make -C .\Tankway clean
128          @ make -C .\Tiway clean          @ make -C .\Tiway clean
129          @ make -C .\Tosg2 clean          @ make -C .\Tosg2 clean
130          @ make -C .\Tosg3 clean          @ make -C .\Tosg3 clean
131          @ make -C .\Trane clean          @ make -C .\Trane clean
         @ make -C .\V984 clean  
132          @ make -C .\Vab clean          @ make -C .\Vab clean
133          @ make -C .\Valmet clean          @ make -C .\Valmet clean
134          @ make -C .\Wpcs clean          @ make -C .\Wpcs clean
# Line 186  cleanmods: Line 170  cleanmods:
170    
171  cleandevs:  cleandevs:
172          @ echo ; echo "cleaning device directories ..."          @ echo ; echo "cleaning device directories ..."
         @ make -C .\Arcom clean  
173          @ make -C .\Bailey clean          @ make -C .\Bailey clean
         @ make -C .\Bendix clean  
174          @ make -C .\Bently clean          @ make -C .\Bently clean
175          @ make -C .\Brooks clean  #       @ make -C .\Betac clean
176    #       @ make -C .\C2020 clean
177            @ make -C .\Cb clean
178    #       @ make -C .\Cdct1 clean
179          @ make -C .\Csi clean          @ make -C .\Csi clean
180            @ make -C .\Compumotor clean
181          @ make -C .\Daniel clean          @ make -C .\Daniel clean
182            @ make -C .\Dnp clean
183          @ make -C .\Eabplc clean          @ make -C .\Eabplc clean
184          @ make -C .\Enraf clean          @ make -C .\Eim clean
185          @ make -C .\Sec  clean  #       @ make -C .\Iccp clean
         @ make -C .\Quad4 clean  
         @ make -C .\Hyundai clean  
186          @ make -C .\Inf7 clean          @ make -C .\Inf7 clean
187          @ make -C .\Limitorque clean          @ make -C .\Limitorque clean
188          @ make -C .\Mapbd clean          @ make -C .\Mapbd clean
189          @ make -C .\Mds clean  #       @ make -C .\Mbenet clean
190          @ make -C .\Metone clean          @ make -C .\Metone clean
191          @ make -C .\Modicon clean          @ make -C .\Modicon clean
192            @ make -C .\Modiconslv clean
193    #       @ make -C .\Momentum clean
194          @ make -C .\Mr350 clean          @ make -C .\Mr350 clean
195          @ make -C .\Multilin clean          @ make -C .\Multilin clean
196          @ make -C .\Netpac clean          @ make -C .\Netpac clean
197          @ make -C .\Nwmod clean          @ make -C .\Nwmod clean
198    #       @ make -C .\Omniflow clean
199            @ make -C .\Pabplc clean
200    #       @ make -C .\Pge clean
201          @ make -C .\Q984 clean          @ make -C .\Q984 clean
202          @ make -C .\Qei clean          @ make -C .\Qei clean
203            @ make -C .\Quad4 clean
204          @ make -C .\Rtp clean          @ make -C .\Rtp clean
         @ make -C .\Rtu clean  
205          @ make -C .\Sabplc clean          @ make -C .\Sabplc clean
206          @ make -C .\Stcs clean          @ make -C .\Sec  clean
207          @ make -C .\Sv85 clean          @ make -C .\Sv85 clean
208          @ make -C .\Tankway clean          @ make -C .\Tankway clean
209          @ make -C .\Tiway clean          @ make -C .\Tiway clean
210          @ make -C .\Tosg2 clean          @ make -C .\Tosg2 clean
211          @ make -C .\Tosg3 clean          @ make -C .\Tosg3 clean
212          @ make -C .\Trane clean          @ make -C .\Trane clean
         @ make -C .\V984 clean  
213          @ make -C .\Vab clean          @ make -C .\Vab clean
214          @ make -C .\Valmet clean          @ make -C .\Valmet clean
215          @ make -C .\Wpcs clean          @ make -C .\Wpcs clean

Legend:
Removed from v.1.1.1.1  
changed lines
  Added in v.1.9

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.30