/[TIS-4000 Rel T60]/sun2.4/alarmVuCC/Makefile
ViewVC logotype

Diff of /sun2.4/alarmVuCC/Makefile

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.3 by tis4000, Wed Aug 25 18:52:38 1999 UTC revision 1.4 by tis4000, Thu Aug 26 20:40:21 1999 UTC
# Line 79  OBJS = \ Line 79  OBJS = \
79          alpvmap.o \          alpvmap.o \
80          bell.o          bell.o
81    
82  all:    alarmvu alarmvu.vr  all:    depend alarmvu alarmvu.vr
83    
84  alarmvu: $(OBJS) $(LIBS)  alarmvu: $(OBJS) $(LIBS)
85          $(CPLUSPLUS) -g -o alarmvu $(OBJS) \          $(CPLUSPLUS) -g -o alarmvu $(OBJS) \
# Line 184  clean: Line 184  clean:
184          $(RM) alarmvu.vr          $(RM) alarmvu.vr
185          $(RM) $(OBJS)          $(RM) $(OBJS)
186    
187  #  depend: Makefile.depend
188  #  Uses EPICSmakedepend to create dependencies  
189  #  Makefile.depend : $(SRCS) Makefile
190            $(RM) Makefile.depend
191  depend::          $(CC) -M $(ALLDEFINES) $(SRCS) > Makefile.depend
192          $(DEPEND) -s "#DO NOT DELETE" -- $(ALLDEFINES) -- $(SRCS)  
193    include Makefile.depend
   
 #DO NOT DELETE  
 #DO NOT DELETE  
   
 ackManyDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/ackManyDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/ackManyDialog.hxx  
 alarmvu.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstartup.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstartup_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h /usr/include/sys/ipc.h \  
  /usr/include/sys/socket.h /usr/include/sys/uio.h \  
  /usr/include/sys/netconfig.h /usr/include/netinet/in.h \  
  /usr/include/sys/stream.h /usr/include/sys/vnode.h \  
  /usr/include/sys/cred.h /usr/include/sys/resource.h \  
  /usr/include/vm/seg_enum.h /usr/include/sys/poll.h \  
  /usr/include/sys/strmdep.h /usr/include/sys/model.h \  
  /usr/include/sys/byteorder.h /usr/include/netdb.h \  
  /usr/include/net/if.h /usr/include/sys/shm.h /usr/include/errno.h \  
  /usr/include/sys/errno.h ../../../share/epicsH/cadef.h \  
  ../../../share/epicsH/dbDefs.h ../../../share/epicsH/db_access.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/epicsH/db_addr.h ../../../share/epicsH/dbAddr.h \  
  ../../../share/epicsH/dataTypes.h ../../../share/epicsH/agentErrs.h \  
  ../../../share/epicsH/tisAlarm.h ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfmt.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/bell.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuMainDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/aldlgListView.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmDialogs.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/commentDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/popupDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/textDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/utils.hxx \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h  
 alarmDialogs.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alarmDialogs.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstartup.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstartup_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdate.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdate_c.h \  
  ../../../share/epicsH/cadef.h ../../../share/epicsH/dbDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/db_access.h ../../../share/epicsH/tsDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/errMdef.h ../../../share/epicsH/db_addr.h \  
  ../../../share/epicsH/dbAddr.h ../../../share/epicsH/dataTypes.h \  
  ../../../share/epicsH/agentErrs.h ../../../share/epicsH/tisAlarm.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfmt.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alpvmap.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/bell.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/ackManyDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/aldlgListView.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmDialogs.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/comboDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/commentDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/filterDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/oneLineDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/reportDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/textDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/utils.hxx \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h  
 aldlgListView.o: ../../../share/src/alarmVuCC/aldlgListView.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/epicsH/cadef.h ../../../share/epicsH/dbDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/db_access.h ../../../share/epicsH/tsDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/errMdef.h ../../../share/epicsH/db_addr.h \  
  ../../../share/epicsH/dbAddr.h ../../../share/epicsH/dataTypes.h \  
  ../../../share/epicsH/agentErrs.h ../../../share/epicsH/tisAlarm.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfmt.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/aldlgListView.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmDialogs.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx  
 alvu.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /usr/include/stdio.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h /usr/include/setjmp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h  
 alvuMainDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alvuMainDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstartup.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstartup_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h /usr/include/sys/socket.h \  
  /usr/include/sys/uio.h /usr/include/sys/netconfig.h \  
  /usr/include/errno.h /usr/include/sys/errno.h \  
  ../../../share/epicsH/cb45to63.h /tools/codebase63/source/d4all.h \  
  /tools/codebase63/source/p4port.h /tools/codebase63/source/d4defs.h \  
  /tools/codebase63/source/d4data.h /tools/codebase63/source/d4declar.h \  
  /tools/codebase63/source/d4inline.h /tools/codebase63/source/f4flag.h \  
  /tools/codebase63/source/e4expr.h /tools/codebase63/source/s4sort.h \  
  /tools/codebase63/source/e4string.h \  
  /tools/codebase63/source/e4error.h /tools/codebase63/source/o4opt.h \  
  /tools/codebase63/source/c4com.h /tools/codebase63/source/c4trans.h \  
  /tools/codebase63/source/r4relate.h ../../../share/epicsH/cadef.h \  
  ../../../share/epicsH/dbDefs.h ../../../share/epicsH/db_access.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/epicsH/db_addr.h ../../../share/epicsH/dbAddr.h \  
  ../../../share/epicsH/dataTypes.h ../../../share/epicsH/agentErrs.h \  
  ../../../share/epicsH/tisAlarm.h ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/bell.h \  
  ../../../share/src/alarm/messages.h \  
  ../../../share/src/libtis/OperPriv.h \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h \  
  ../../../share/epicsH/pdfHelpUtils.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuMainDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/aldlgListView.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmDialogs.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/comboDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/colorDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/filterDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/oneLineDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/popupDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuProgressDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/utils.hxx  
 alvuProgressDialog.o: \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuProgressDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuProgressDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/utils.hxx \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h  
 alvuUtils.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  ../../../share/epicsH/cb45to63.h /tools/codebase63/source/d4all.h \  
  /tools/codebase63/source/p4port.h /tools/codebase63/source/d4defs.h \  
  /tools/codebase63/source/d4data.h /tools/codebase63/source/d4declar.h \  
  /tools/codebase63/source/d4inline.h /tools/codebase63/source/f4flag.h \  
  /tools/codebase63/source/e4expr.h /tools/codebase63/source/s4sort.h \  
  /tools/codebase63/source/e4string.h \  
  /tools/codebase63/source/e4error.h /tools/codebase63/source/o4opt.h \  
  /tools/codebase63/source/c4com.h /tools/codebase63/source/c4trans.h \  
  /tools/codebase63/source/r4relate.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/libtis/OperPriv.h \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx  
 colorDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/colorDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/colorDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx  
 comboDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/comboDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/epicsH/cadef.h ../../../share/epicsH/dbDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/db_access.h ../../../share/epicsH/tsDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/errMdef.h ../../../share/epicsH/db_addr.h \  
  ../../../share/epicsH/dbAddr.h ../../../share/epicsH/dataTypes.h \  
  ../../../share/epicsH/agentErrs.h ../../../share/epicsH/tisAlarm.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfmt.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/comboDialog.hxx  
 commentDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/commentDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/commentDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/utils.hxx \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h  
 filterDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/filterDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/filterDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/comboDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx  
 oneLineDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/oneLineDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/oneLineDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx  
 popupDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/popupDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenubar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/epicsH/cadef.h ../../../share/epicsH/dbDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/db_access.h ../../../share/epicsH/tsDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/errMdef.h ../../../share/epicsH/db_addr.h \  
  ../../../share/epicsH/dbAddr.h ../../../share/epicsH/dataTypes.h \  
  ../../../share/epicsH/agentErrs.h ../../../share/epicsH/tisAlarm.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/bell.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/aldlgListView.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmDialogs.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/popupDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/textDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/utils.hxx \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h  
 reportDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/reportDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistsize_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlistitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcombobox_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/reportDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/comboDialog.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx  
 textDialog.o: ../../../share/src/alarmVuCC/textDialog.cxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h \  
  /usr/include/sys/stat.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/ioctl.h \  
  /usr/include/sys/termio.h /usr/include/sys/termios.h \  
  /usr/include/sys/ttydev.h /usr/include/sys/filio.h \  
  /usr/include/sys/ioccom.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /usr/include/stdio.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h \  
  /usr/include/setjmp.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h /usr/include/ctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h /usr/include/string.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vapplication_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/textDialog.hxx  
 utils.o: ../../../share/src/alarmVuCC/utils.cxx /usr/include/stdio.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/va_list.h \  
  /usr/include/stdlib.h /usr/include/ctype.h /usr/include/string.h \  
  /usr/include/search.h ../../../share/epicsH/cb45to63.h \  
  /tools/codebase63/source/d4all.h /tools/codebase63/source/p4port.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/types.h \  
  /usr/include/sys/isa_defs.h /usr/include/sys/machtypes.h \  
  /usr/include/sys/int_types.h /usr/include/sys/select.h \  
  /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /tools/codebase63/source/d4defs.h /tools/codebase63/source/d4data.h \  
  /tools/codebase63/source/d4declar.h \  
  /tools/codebase63/source/d4inline.h /tools/codebase63/source/f4flag.h \  
  /tools/codebase63/source/e4expr.h /tools/codebase63/source/s4sort.h \  
  /tools/codebase63/source/e4string.h \  
  /tools/codebase63/source/e4error.h /tools/codebase63/source/o4opt.h \  
  /tools/codebase63/source/c4com.h /tools/codebase63/source/c4trans.h \  
  /tools/codebase63/source/r4relate.h /usr/include/sys/ipc.h \  
  /usr/include/errno.h /usr/include/sys/errno.h /usr/include/sys/msg.h \  
  /usr/include/sys/resource.h /usr/include/sys/socket.h \  
  /usr/include/sys/uio.h /usr/include/sys/netconfig.h \  
  /usr/include/netinet/in.h /usr/include/sys/stream.h \  
  /usr/include/sys/vnode.h /usr/include/sys/t_lock.h \  
  /usr/include/sys/machlock.h /usr/include/sys/sleepq.h \  
  /usr/include/sys/turnstile.h /usr/include/sys/param.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /usr/include/sys/cred.h \  
  /usr/include/vm/seg_enum.h /usr/include/sys/poll.h \  
  /usr/include/sys/strmdep.h /usr/include/sys/model.h \  
  /usr/include/sys/byteorder.h /usr/include/net/if.h \  
  /usr/include/fcntl.h /usr/include/sys/fcntl.h \  
  /usr/include/sys/sockio.h /usr/include/sys/ioccom.h \  
  /usr/include/sys/filio.h ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/epicsH/db_access.h ../../../share/epicsH/db_addr.h \  
  ../../../share/epicsH/dbAddr.h ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h \  
  ../../../share/src/libtis/OperPriv.h \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarm/messages.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/utils.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vport.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vportenv.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrdefs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vhdrmode.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstddef.h /usr/include/stddef.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdarg.h /usr/include/stdarg.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstdio.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsetjmp.h /usr/include/setjmp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdebug.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/viter.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vex_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpool_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscribe_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vctype.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vchar_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkey_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vname_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlimits.h /usr/include/limits.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vunistd.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsystypes.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysfile.h /usr/include/sys/file.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysstat.h /usr/include/sys/stat.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlibc.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysparam.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdirent.h /usr/include/dirent.h \  
  /usr/include/sys/dirent.h /tools/galaxy/galaxycxx/include/vsysdir.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfloat.h /usr/include/float.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdict_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfixed_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclient_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vrect_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpoint_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmatrix_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtransform_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vstr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlonglong_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimestamp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfs_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vkind.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vevent_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclass_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vinstance_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdelegator_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vscrap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vresource_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbuffer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vloadable.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vobject_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpixmap_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vpref_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcolor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmath.h /usr/include/math.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vfont_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vimage_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdraw_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcursor_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcommand_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vwindow_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlaf_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspring_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vmenu_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdialog_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vbutton_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vregexp_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnum_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vprint_c.h \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/tisgalaxylib.hxx \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontrol_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vundo_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtext_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtimer_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vslider_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vclipboard_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vtextitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vlist_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vliststr_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vspinner_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vcontain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomain_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomview_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vdomitem_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vconfirm_c.h \  
  /tools/galaxy/galaxycxx/include/vnotice_c.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvu.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.hxx \  
  ../../../share/src/tisgalaxylib/textFilters.hxx \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alvuUtils.hxx  
 alarmfil.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.c \  
  ../../../share/epicsH/cb45to63.h /tools/codebase63/source/d4all.h \  
  /usr/include/stdlib.h /usr/include/sys/feature_tests.h \  
  /usr/include/string.h /usr/include/stdio.h /usr/include/sys/va_list.h \  
  /tools/codebase63/source/p4port.h /usr/include/unistd.h \  
  /usr/include/sys/types.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h \  
  /usr/include/sys/unistd.h /tools/codebase63/source/d4defs.h \  
  /tools/codebase63/source/d4data.h /tools/codebase63/source/d4declar.h \  
  /tools/codebase63/source/d4inline.h /tools/codebase63/source/f4flag.h \  
  /tools/codebase63/source/e4expr.h /tools/codebase63/source/s4sort.h \  
  /tools/codebase63/source/e4string.h \  
  /tools/codebase63/source/e4error.h /tools/codebase63/source/o4opt.h \  
  /tools/codebase63/source/c4com.h /tools/codebase63/source/c4trans.h \  
  /tools/codebase63/source/r4relate.h /usr/include/ctype.h \  
  /usr/include/fcntl.h /usr/include/sys/fcntl.h /usr/include/memory.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmvu.h /usr/include/netinet/in.h \  
  /usr/include/sys/stream.h /usr/include/sys/vnode.h \  
  /usr/include/sys/t_lock.h /usr/include/sys/machlock.h \  
  /usr/include/sys/sleepq.h /usr/include/sys/turnstile.h \  
  /usr/include/sys/param.h /usr/include/sys/pirec.h \  
  /usr/include/sys/mutex.h /usr/include/sys/rwlock.h \  
  /usr/include/sys/semaphore.h /usr/include/sys/condvar.h \  
  /usr/include/sys/cred.h /usr/include/sys/uio.h \  
  /usr/include/sys/resource.h /usr/include/vm/seg_enum.h \  
  /usr/include/sys/poll.h /usr/include/sys/strmdep.h \  
  /usr/include/sys/model.h /usr/include/sys/byteorder.h \  
  ../../../share/src/libtis/OperPriv.h \  
  ../../../share/epicsH/OperPrivErr.h \  
  ../../../share/src/alarm/messages.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/epicsH/alarmString.h \  
  ../../../share/src/alarm/dbFormats.c  
 alarmfmt.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfmt.c \  
  /usr/include/stdio.h /usr/include/sys/feature_tests.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /usr/include/string.h \  
  /usr/include/malloc.h ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  /usr/include/time.h ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alpvmap.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfmt.h  
 alpvmap.o: ../../../share/src/alarmVuCC/alpvmap.c /usr/include/stdio.h \  
  /usr/include/sys/feature_tests.h /usr/include/sys/va_list.h \  
  /usr/include/string.h /usr/include/math.h /usr/include/time.h \  
  /usr/include/assert.h ../../../share/epicsH/cb45to63.h \  
  /tools/codebase63/source/d4all.h /usr/include/stdlib.h \  
  /tools/codebase63/source/p4port.h /usr/include/unistd.h \  
  /usr/include/sys/types.h /usr/include/sys/isa_defs.h \  
  /usr/include/sys/machtypes.h /usr/include/sys/int_types.h \  
  /usr/include/sys/select.h /usr/include/sys/time.h \  
  /usr/include/sys/unistd.h /tools/codebase63/source/d4defs.h \  
  /tools/codebase63/source/d4data.h /tools/codebase63/source/d4declar.h \  
  /tools/codebase63/source/d4inline.h /tools/codebase63/source/f4flag.h \  
  /tools/codebase63/source/e4expr.h /tools/codebase63/source/s4sort.h \  
  /tools/codebase63/source/e4string.h \  
  /tools/codebase63/source/e4error.h /tools/codebase63/source/o4opt.h \  
  /tools/codebase63/source/c4com.h /tools/codebase63/source/c4trans.h \  
  /tools/codebase63/source/r4relate.h ../../../share/epicsH/tsDefs.h \  
  ../../../share/epicsH/errMdef.h ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alarmfil.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/alpvmap.h  
 bell.o: ../../../share/src/alarmVuCC/bell.c \  
  ../../../share/src/alarm/shareMem.h \  
  ../../../share/src/alarm/alarmDefs.h ../../../share/epicsH/alarm.h \  
  ../../../share/epicsH/tsDefs.h ../../../share/epicsH/errMdef.h \  
  /usr/include/sys/types.h /usr/include/sys/feature_tests.h \  
  /usr/include/sys/isa_defs.h /usr/include/sys/machtypes.h \  
  /usr/include/sys/int_types.h /usr/include/sys/select.h \  
  /usr/include/sys/time.h /usr/include/time.h /usr/include/stdio.h \  
  /usr/include/sys/va_list.h /usr/include/stdlib.h \  
  /usr/include/unistd.h /usr/include/sys/unistd.h \  
  /usr/include/sys/resource.h /usr/include/sys/fcntl.h \  
  /usr/include/netinet/in.h /usr/include/sys/stream.h \  
  /usr/include/sys/vnode.h /usr/include/sys/t_lock.h \  
  /usr/include/sys/machlock.h /usr/include/sys/sleepq.h \  
  /usr/include/sys/turnstile.h /usr/include/sys/param.h \  
  /usr/include/sys/pirec.h /usr/include/sys/mutex.h \  
  /usr/include/sys/rwlock.h /usr/include/sys/semaphore.h \  
  /usr/include/sys/condvar.h /usr/include/sys/cred.h \  
  /usr/include/sys/uio.h /usr/include/vm/seg_enum.h \  
  /usr/include/sys/poll.h /usr/include/sys/strmdep.h \  
  /usr/include/sys/model.h /usr/include/sys/byteorder.h \  
  ../../../share/src/alarmVuCC/bell.h  

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.4

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.30