/[TIS-4000 Rel T60]/sun2.4/cau/Makefile
ViewVC logotype

Annotation of /sun2.4/cau/Makefile

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph


Revision 1.1 - (hide annotations)
Tue Aug 3 17:10:59 1999 UTC (24 years, 7 months ago) by tis4000
Branch: MAIN
Branch point for: HIA
Initial revision

1 tis4000 1.1 CC = gcc -g -inostdinc -I/usr/include -DUNIX -DSOLARIS -UvxWorks
2     CFLAGS = -g -c -Wunused
3     RM = rm -f
4    
5     TOP = ../../..
6     DEPEND = $(TOP)/share/bin/sun2.4/EPICSmakedepend
7     SRC = $(TOP)/share/src/cau
8     LIBS = \
9     ../bin/libCom.a \
10     ../bin/libca.a \
11     ../bin/tisMsgLib.a
12    
13     INCLUDES = \
14     -I$(TOP)/share/epicsH
15    
16     ALLDEFINES = $(INCLUDES)
17    
18     SRCS = \
19     $(SRC)/cau.c
20    
21     OBJS = \
22     cau.o
23    
24     all:: cau
25    
26     cau: $(OBJS) $(LIBS)
27     $(RM) cau
28     $(CC) -o cau $(OBJS) \
29     $(LIBS) -lm -ldl -lsocket -lnsl
30    
31     cau.o: $(SRC)/cau.c
32     $(RM) cau.o
33     $(CC) $(CFLAGS) $(INCLUDES) $(SRC)/cau.c
34    
35     clean:
36     $(RM) cau
37     $(RM) $(OBJS)
38    
39     install:
40     cp -p cau ../bin
41     @cd $(TOP)/share/bin; $(RM) cau; ln -s unixTools cau
42    
43     depend::
44     $(DEPEND) -s "# DO NOT DELETE" -- $(ALLDEFINES) -- $(SRCS)
45    
46     ###########################################################################
47     # dependencies generated by makedepend
48    
49     # DO NOT DELETE
50     # DO NOT DELETE
51    
52     cau.o: ../../../share/src/cau/cau.c ../../../share/epicsH/genDefs.h \
53     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/stdio.h \
54     /usr/include/sys/feature_tests.h ../../../share/epicsH/cmdDefs.h \
55     ../../../share/epicsH/nextFieldSubr.h ../../../share/epicsH/cvtNumbers.h \
56     ../../../share/epicsH/cadef.h ../../../share/epicsH/dbDefs.h \
57     ../../../share/epicsH/db_access.h ../../../share/epicsH/tsDefs.h \
58     ../../../share/epicsH/errMdef.h ../../../share/epicsH/db_addr.h \
59     ../../../share/epicsH/dbAddr.h ../../../share/epicsH/dataTypes.h \
60     ../../../share/epicsH/agentErrs.h ../../../share/epicsH/tisAlarm.h \
61     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/ctype.h \
62     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/math.h \
63     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/floatingpoint.h \
64     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/ieeefp.h \
65     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/signal.h \
66     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/signal.h \
67     /usr/include/sys/unistd.h /usr/include/sys/siginfo.h \
68     /usr/include/sys/machsig.h /usr/include/sys/time.h \
69     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/types.h \
70     /usr/include/sys/machtypes.h \
71     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/sys/isa_defs.h \
72     /usr/include/sys/select.h \
73     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/time.h \
74     /usr/include/sys/procset.h \
75     /usr/local/lib/gcc-lib/sparc-sun-solaris2.4/2.6.3/include/setjmp.h

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.30